+49 (0) 2392 507840 - office@wave-hawaii.com

Voorwaarden


Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) Op overeenkomsten die u als leverancier met ons aangaat, zijn de volgende voorwaarden van toepassing (CAVIDA GmbH) Sluit af via de website www.zerofit.de. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden in strijd.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan vermeld. 

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De goederen die bedoeld zijn om te kopen, worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de "Afrekenen" pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtspagina.

Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant betalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar onze online winkel op de besteloverzichtspagina.

Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug" -functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de knop "Kopen", verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod, waarmee het contract tot stand komt.

(4) Uw vragen om een offerte op te stellen, zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. Per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 retentierecht, Eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2)  De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3)  Bent u ondernemer, dan geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of zekerheidsoverdracht is niet toegestaan voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen.

b) U kunt de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de wederverkoop opbouwt, wij aanvaarden de cessie. U bent verder bevoegd om de vordering te innen. Als u echter niet naar behoren aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij de gezamenlijke eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding tussen de factuurwaarde van de gereserveerde goederen en de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is onze verantwoordelijkheid.


§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Bent u ondernemer dan geldt in afwijking van bovenstaande garantieregeling het volgende:

een)  Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van het artikel, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b)  In geval van defecten garanderen wij, naar eigen keuze, reparatie of nalevering. Als het verhelpen van het defect mislukt, kunt u een prijsvermindering aanvragen of het contract opzeggen. Het herstellen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een mislukte tweede poging, tenzij er iets anders voortvloeit uit met name het soort artikel of het gebrek of andere omstandigheden. In het geval van reparaties hoeven wij de verhoogde kosten die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering niet te dragen, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c)  De garantieperiode is één jaar vanaf de leverdatum. De verkorting van de deadline is niet van toepassing:


- door schuld veroorzaakte schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover we het defect op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van het artikel
- voor zaken die overeenkomstig het normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt
- in het geval van rechtsvorderingen die u op ons heeft in verband met garantierechten

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1)  Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover daarmee de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2)  De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere juridische plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

(3)  De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

_______________________________________________________________________________

 

II Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

CAVIDA GmbH
Gartenweg 32
58809 Neuenrade
Duitsland
Telefoon: 02392507840
E-mail: info@cavida-sports.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctie-opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de "Sluiting van het contract" -bepalingen van onze algemene voorwaarden (Deel I.)

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3. Voor offerteaanvragen buiten het online winkelwagentjessysteem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. Per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het respectieve aanbod.

5. Prijzen en betalingswijzen

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet bij de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk getoond tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij een gratis levering is overeengekomen.

5.3. Als de levering wordt gedaan naar landen buiten de Europese Unie, kunnen we extra kosten maken waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldtransactiekosten (overdrachts- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die moeten worden betaald. gedragen door jou. 

5.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

5.5. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging van het verkochte artikel tijdens verzending alleen op u wordt overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of niet verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft laten uitvoeren dat niet door de ondernemer is genoemd of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

Als u een ondernemer bent, zijn levering en verzending op eigen risico.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie" -bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Zie voor meer informatie: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 23.10.2019